دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسام   سپاسی طهرانی

پست الکترونیکی : sepasi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : بیوفیزیک، بیوشیمی-فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB)، دانشگاه تهران

دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB)، دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیوفیزیک، بیوشیمی-فیزیک (اسمولیت ها)-زیست حسگر (بیوسنسورهای آنزیمی)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB)، دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : نانوبیوالکتروشیمی، طراحی مدار
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB)، دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زیست شناسی (بیوفیزیک) دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-11-25

حسام سپاسی طهرانی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^