دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

حسام سپاسی طهرانی, شماره 38، تابستان و زمستان 85, انجمن پیشبرد علم در بریتانیا, رهیافت, انجمن پیشبرد علم در بریتانیا، تاریخچه، رسالت، تشکیلات، فعالیت های علمی، عضویت ادامه...

Hessam Sepassi Tehrani, , Ali Akbar Moosavi-Movahedi, , Hedayatollah Ghourchian, Volume 44, Issue 13, Supplement, September 2011, Pages S22, Comparative functional and structural stability studies of catalase upon interaction with various osmolytes, Clinical Biochemistry, Catalase, Proline, Histidine, Compatible osmolyte, Non-compatible osmolyte, Thermal stability, Functional stability ادامه...

H. Sepasi Tehrania, A.A. Moosavi-Movahediab, H. Ghourchiana, F. Ahmadc, A. Kianya, M.S. Atria, Sh Ariaeenejada, K. Kavousid & A.A. Saboury, Vol. 31, No. 12, 1440–1454, (2013), http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2012.742460, Effect of compatible and noncompatible osmolytes on the enzymatic activity and thermal stability of bovine liver catalase, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, catalase; proline; histidine; osmolytes; thermal stability; functional stability; chemometrics ادامه...

A.A. Moosavi-Movahedi, H. Sepassi Tehrani, M. Amanlou , M.N. Soltani Rad, G.H. Hakimelahi , F.-Y. Tsai, G. Ataie, A.A. Saboury, F. Ahmad, 2010, 17, 197-205, Kinetic and Conformational Studies of Adenosine Deaminase Upon Interaction with Oxazepam and Lorazepam, Protein & Peptide Letters, Adenosine deaminase, oxazepam, lorazepam, kinetics, structures. ادامه...

H. Sepasi Tehrania, A.A. Moosavi-Movahedia,b,∗, H. Ghourchiana, 2013, Correlation between biological activity and electron transferring of bovine liver catalase: Osmolytes effects, Electrochimica Acta, Catalase, Proline, Histidine, Biological activity, Electron transferring ادامه...

کتب

حسام سپاسی طهرانی, مجموعه سئوالات آزمون ارشد زیست¬شناسی بیوفیزیک, انتشارات صاد, تالیف ادامه...موضوعات تدریس تخصصی

بیوفیزیک، بیوشیمی فیزیک، آمار زیستی، مدل سازی ریاضی در زیست­ شناسی، کاربرد رایانه در علوم زیستی، کاربرد رایانه در مدل­سازی و ساختار پروتئین­ها، روش تحقیق، زبان تخصصی پیشرفته، روش­های بیوفیزیک، تئوری و عملی، زبان تخصصی دکتری فیزیولوژِی، زبان تخصصی دکتری بیوشیمی، زبان تخصصی دکتری بیوفیزیک

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

بیوفیزیک، بیوشیمی فیزیک، آمار زیستی، مدل سازی ریاضی در زیست­ شناسی، کاربرد رایانه در علوم زیستی، کاربرد رایانه در مدل­سازی و ساختار پروتئین­ها، روش تحقیق، زبان تخصصی پیشرفته، روش­های بیوفیزیک، تئوری و عملی، زبان تخصصی دکتری فیزیولوژِی، زبان تخصصی دکتری بیوشیمی، زبان تخصصی دکتری بیوفیزیک

حسام سپاسی طهرانی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^